باشگاه کاربران

 

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁

  𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁 آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند: 𝓪𝓽𝓪 , 𝓢𝓮𝓷𝓪𝓽𝓸𝓻𝓴𝓲𝓵𝓵𝓮𝓻 — 𝓶𝓪𝓱𝓫𝓸𝓭 , 𝓢𝓬𝓪𝓻𝓮𝓬𝓻𝓸𝔀
 
76
 
3