باشگاه کاربران


برترین های سرور ld10001

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
11504

32x
7x
8x
5x
4x
6x
4x
17x


2

dark gunner
امتیاز در این سرور :
7748

22x
1x
1x
1x
1x


3

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
7288

65x
7x
10x
9x
13x
6x
7x


4

AshKan
امتیاز در این سرور :
5808

5x
2x
1x
1x
1x


5

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
5668

4x
18x
2x
1x
2x
1x
1x
2x


6

wildseed
امتیاز در این سرور :
3256

27x
1x
1x


7

witch king
امتیاز در این سرور :
2972

22x
3x
6x
1x
1x


8

Sky
امتیاز در این سرور :
2944

5x
29x
2x
1x
1x
1x
1x


9

soltan
امتیاز در این سرور :
2464

1x


10

Amir hunter
امتیاز در این سرور :
1852

3x


11

Viking
امتیاز در این سرور :
1844

1x
41x
2x
2x
3x
2x
1x


12

The RaiDeR
امتیاز در این سرور :
1836

4x


13

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
1772

75x
3x
1x


14

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
1500

10x


15

Pir mard
امتیاز در این سرور :
1384

26x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


16

viking fans
امتیاز در این سرور :
1368

5x
1x


17

Jangal M
امتیاز در این سرور :
1308

14x


18

ELCAPO
امتیاز در این سرور :
119619

entegham
امتیاز در این سرور :
1184

7x
5x
39x
4x
1x
3x
3x
1x


20

نوید123
امتیاز در این سرور :
1148

50x
1x


21

-F..A..J..I..M-
امتیاز در این سرور :
1148

3x


22

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
1064

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


23

JOKER
امتیاز در این سرور :
1056

4x


24

noor
امتیاز در این سرور :
101225

RakaB
امتیاز در این سرور :
1008

85x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


26

behzad/9349
امتیاز در این سرور :
100427

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
864

11x
1x
2x


28

Makhi
امتیاز در این سرور :
840

1x


29

shark_team
امتیاز در این سرور :
81630

60m.h
امتیاز در این سرور :
70031

x625
امتیاز در این سرور :
62032

Arlen
امتیاز در این سرور :
580

6x
1x


33

Aligl
امتیاز در این سرور :
44834

winiw
امتیاز در این سرور :
44435

َAlphaOne
امتیاز در این سرور :
43236

Jikoo
امتیاز در این سرور :
396

1x


37

M@TRIX
امتیاز در این سرور :
392

51x
2x
4x
2x
4x
2x
2x


38

Necromancer
امتیاز در این سرور :
388

14x
1x


39

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
364

24x
1x


40

Zeus2020
امتیاز در این سرور :
33641

Nakta
امتیاز در این سرور :
324

30x
1x
1x


42

Arya
امتیاز در این سرور :
312

9x
1x


43

VIKINGS
امتیاز در این سرور :
30444

alfonz
امتیاز در این سرور :
30445

Goz
امتیاز در این سرور :
30046

mehrdad
امتیاز در این سرور :
292

1x


47

khodeshe
امتیاز در این سرور :
28048

toor
امتیاز در این سرور :
26849

Radman
امتیاز در این سرور :
244

30x
6x
3x
1x
3x
1x
20x
80x


50

chadvik
امتیاز در این سرور :
188