باشگاه کاربران


برترین های سرور n1.x1

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
295800

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


2

STALKER
امتیاز در این سرور :
183800

13x
1x
1x
1x
1x


3

khanzade
امتیاز در این سرور :
180900

5x
1x


4

pejman
امتیاز در این سرور :
146500

10x
1x
1x
1x


5

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
146100

24x
1x
2x
3x
2x
1x


6

Fast.Furious
امتیاز در این سرور :
129300

1x
1x


7

boshke
امتیاز در این سرور :
113000

1x
1x
2x


8

king bahram
امتیاز در این سرور :
109800

7x


9

no1
امتیاز در این سرور :
94100

4x


10

SIKO
امتیاز در این سرور :
79800

10x
1x
1x
1x
1x


11

SMHD
امتیاز در این سرور :
60800

1x


12

KinG NE
امتیاز در این سرور :
53400

4x


13

LawLess
امتیاز در این سرور :
52900

7x
1x
2x
1x
2x


14

MT763
امتیاز در این سرور :
51300

7x


15

hadi
امتیاز در این سرور :
48000

1x


16

taraz
امتیاز در این سرور :
4790017

AZAD-BaAsH
امتیاز در این سرور :
47300

24x
1x
2x
1x
1x
1x


18

MT158
امتیاز در این سرور :
46900

2x


19

BLACKart-hamed
امتیاز در این سرور :
45700

1x


20

denetor
امتیاز در این سرور :
45500

1x


21

HEROS
امتیاز در این سرور :
41500

1x
13x


22

ELCID
امتیاز در این سرور :
41300

8x


23

Iran
امتیاز در این سرور :
4130024

Japan
امتیاز در این سرور :
41100

1x


25

Cherry
امتیاز در این سرور :
40000

83x
1x
1x
1x


26

PedaRkhandeh
امتیاز در این سرور :
35900

1x
1x
2x


27

devile2
امتیاز در این سرور :
35800

1x


28

PsychoRaiders
امتیاز در این سرور :
35200

4x


29

Amin LEO
امتیاز در این سرور :
34300
30

AloneBoy
امتیاز در این سرور :
33900

3x


31

ashita
امتیاز در این سرور :
3100032

Narsis
امتیاز در این سرور :
30100

2x
3x


33

Milad
امتیاز در این سرور :
29900

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


34

MenTaL
امتیاز در این سرور :
29500

16x
2x


35

SAWFISH
امتیاز در این سرور :
27300

1x


36

kami_Trol
امتیاز در این سرور :
26900

48x
3x
3x
3x
1x
2x


37

shahramkk
امتیاز در این سرور :
26600

4x


38

Alireza1370
امتیاز در این سرور :
25200

1x


39

Terminator-t101
امتیاز در این سرور :
24600

1x


40

MaTTO
امتیاز در این سرور :
24500

1x


41

aaaaa
امتیاز در این سرور :
24400

3x


42

DortMund
امتیاز در این سرور :
24300

1x


43

KUROSH
امتیاز در این سرور :
21600

1x


44

dark knight
امتیاز در این سرور :
21400

2x


45

GreatSaMurai
امتیاز در این سرور :
21300

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


46

Hercull
امتیاز در این سرور :
21200

3x


47

defsaz
امتیاز در این سرور :
20800

1x


48

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
20400
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
49

Sezar
امتیاز در این سرور :
20000

1x


50

WarLoCK
امتیاز در این سرور :
19200

11x
1x